Doktor ekonomskih nauka

Opšte

Opis programa

ÐокÑоÑÑки ÑÑÑÐ´Ð¸Ñ ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñе наÑÑоÑи да оÑпоÑоби ÑÑÑÑÑÑаке Ñа наÑнапÑедниÑим ÑеоÑиÑÑким, аналиÑиÑким и меÑодолоÑким капаÑиÑеÑима да воде иÑÑÑаживаÑке пÑоÑекÑе. ÐиÑова иноваÑивна иÑÑÑаживаÑа Ñе пÑоÑиÑиÑи ÑадаÑÑе гÑаниÑе знаÑа и помоÑи Ñе Ñ ÑоÑмÑлиÑаÑÑ ÐµÑиÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ одговоÑÐ½Ð¸Ñ ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÑоÑиÑÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñика.

ÐпÑÑе инÑоÑмаÑиÑе

 • Ðодела ÑиÑÑла: ÐокÑÐ¾Ñ ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°Ñка
 • ÐодалиÑеÑ: ÐÑно Ñадно вÑеме
 • СÐÐÐС: 107650
 • ÐÑоÑеÑено ÑÑаÑаÑе: 4 године
 • РезолÑÑиÑа квалиÑикованог ÑегиÑÑÑа: РезолÑÑиÑа 262 од 16. ÑанÑаÑа 2019. године, важи до 16. ÑанÑаÑа 2026. године
 • ÐоÑизаÑиÑа: $ 15,750,000 / СемеÑÑÐ°Ñ *
 • ÐÑÑÑа обÑке: ÐоÑÑдипломÑки ÑÑÑдиÑ
 • ÐеÑÑо где Ñе нÑди: ÐогоÑа ÐЦ

* ÐÑедноÑÑ ÑегиÑÑÑаÑиÑе одговаÑа ÑÑоÑÐºÑ Ð·Ð° пеÑиод коÑи Ñе одÑеÑен за 2019. годинÑ.

наÑÑавни план

ÐаÑÑавни план и пÑогÑам ÑаÑÑоÑи Ñе од ÑÑи ÑиклÑÑа Ñ ÐºÐ¾Ñима Ñе за ÑеÑиÑи године Ñзима ÑкÑпно 96 бодова.

ЦиклÑÑ Ð (28 бодова): ÐбÑазложеÑе (Ñедна година)

ÐбÑÑваÑа Ñедам пÑедмеÑа коÑи Ñе омогÑÑиÑи ÑÑÐµÐ½Ð¸ÐºÑ Ð´Ð° пÑодÑби алаÑе ÑÑж диÑÑиплине (микÑоекономиÑа, макÑоекономиÑа и економеÑÑиÑа) неопÑодне за пÑовоÑеÑе економÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ÑÑÑаживаÑа на гÑаниÑи знаÑа. ЦиклÑÑ Ð·Ð°Ð²ÑÑава пÑезенÑаÑиÑом ÑвеобÑÑваÑног пÑегледа економÑÐºÐ¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ñа и изÑадом пÑелиминаÑног иÑÑÑаживаÑког пÑиÑедлога коÑи Ñе поÑлÑжиÑи као ÑÐµÐ¼ÐµÑ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑке диÑеÑÑаÑиÑе.

ЦиклÑÑ ÐÐ (28 бодова): пÑодÑбÑиваÑе (Ñедна година)

ÐбÑÑваÑа Ñедам пÑедмеÑа подеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑÑи каÑегоÑиÑе: економÑки ÑазвоÑ, пÑодÑбÑиваÑе пÑедмеÑа (Ñ ÐºÐ¾Ñима Ñе ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ ÑокÑÑиÑаÑи на наÑÑпеÑиÑиÑниÑа ÑÑедÑÑва за ÑнапÑеÑеÑе Ñвог иÑÑÑаживаÑког пÑогÑама) и иÑÑÑаживаÑки ÑеминаÑи. Ðа кÑаÑÑ Ð¾Ð²Ð¾Ð³ ÑиклÑÑа ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ñа деÑиниÑаÑи ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿ÑиÑедлог иÑÑÑаживаÑа и подниÑеÑи пÑви напÑедак Ñ ÑоÑми Ñланка за ÑпÑавÑаÑе пÑогÑамом.

ЦиклÑÑ ÐÐÐ (40 бодова): ÐÑÑÑаживаÑе (две године)

ÐÑедиÑи ÑÑ Ð¿Ð¾ÑвеÑени иÑкÑÑÑиво пÑедмеÑÑ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑке диÑеÑÑаÑиÑе. СÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ñе ÑазвиÑи акÑмÑлиÑани иÑÑÑаживаÑки поÑенÑиÑал Ñоком пÑве половине пÑогÑама и имаÑи коÑиÑÑи од повÑаÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑиÑа добиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñиликом пÑедÑÑавÑаÑа Ñвог иÑÑÑаживаÑа на ÑеминаÑÑ, као и могÑÑноÑÑи боÑавка Ñ Ð¸Ð½Ð¾ÑÑÑанÑÑвÑ. ЦиклÑÑ Ð·Ð°Ð²ÑÑава Ñз подÑÑÐºÑ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑке Ñезе, ÑаÑÑавÑене од ÑÑи ÑамоÑÑална иÑÑÑаживаÑка Ñланка.

ÐодноÑÐ¸Ð»Ð°Ñ Ð·Ð°ÑÑева ÐÑоÑил

ÐÑогÑам Ñе намиÑеÑен економиÑÑима као и ÑÑÑÑÑÑаÑима из дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð´Ð¸ÑÑиплина домаÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑнивеÑзиÑеÑа Ñа виÑоком моÑиваÑиÑом да пÑодÑбе ÑвоÑе иÑÑÑаживаÑке вÑеÑÑине Ñз пÑаÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑавника пÑвог нивоа Ñ Ñедном од наÑбоÑÐ¸Ñ ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ñела Ñ Ð·ÐµÐ¼Ñи.

УÑпÑÐµÑ Ñ Ð¿ÑедмеÑима ÐÑогÑама Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ñ Ð¼ÑеÑи овиÑи о академÑким ÑклоноÑÑима Ñ ÐºÐ¾Ñима ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ ÑаÑÑна, ÑÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¾Ñ ÑÑÑаÑÑи за ÑÑеÑем и Ñеговом инÑеÑеÑÑ Ð·Ð° иÑÑÑаживаÑе. ТакоÑе заÑÑева ÑиÑÐ¾ÐºÑ Ð´Ð¾ÑÑÑпноÑÑ Ð²Ñемена, као и добÑо ÑпÑавÑаÑе енглеÑким Ñезиком коÑи вам омогÑÑава пÑиÑÑÑп Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ Ð³ÑаниÑи економÑког знаÑа.

diplomirani пÑоÑил

ÐипломиÑани докÑоÑи економиÑе ÑÑпели ÑÑ Ð´Ð° демонÑÑÑиÑаÑÑ Ð²Ð¸Ñок ниво ÑазÑмиÑеваÑа и ÑпÑавÑаÑа главним ÑеоÑиÑÑким и емпиÑиÑÑким алаÑима коÑи Ñе пÑимÑеÑÑÑÑ Ñ ÑÑенÑÑним иÑÑÑаживаÑима.

ТакоÑе Ñе поÑвÑдиÑи ÑвоÑе ÑпоÑобноÑÑи да ÑÑвоÑе знаÑе кÑоз допÑиноÑе ÑадÑжане Ñ ÑиÑовим докÑоÑÑким Ñезама. Ðви допÑиноÑи Ñе обогаÑиÑи иÑÑÑаживаÑке облаÑÑи кандидаÑа и, Ñ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»Ð½Ð¾Ð¼ ÑлÑÑаÑÑ, Ñ Ð½ÐµÐºÐ¸Ð¼ ÑлÑÑаÑевима поÑлÑжиÑи као инпÑÑи Ñ ÑоÑмÑлаÑиÑи ÑÐ°Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñика коÑе воде побоÑÑаÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑлова ÑÑановниÑÑва земÑе, поÑебно наÑÑгÑожениÑиÑ.

ÐодÑÑÑÑа Ñада дипломиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÑденаÑа: Ñад и иÑÑÑаживаÑе

ÐипломиÑани докÑоÑи економÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°Ñка моÑи Ñе да пÑимене ÑÑеÑене веÑÑине докÑоÑÑке обÑке Ñ Ð±Ð¸Ð»Ð¾ коÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑиÑи коÑа заÑÑева пÑиÑÑÑп Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ð½Ð¾Ñ Ð¿ÑодÑкÑиÑи Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ñа и да заÑзвÑÐ°Ñ ÑÑеÑÑвÑÑÑ Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ñ ÐºÑеаÑиÑи. Ðеке од Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑноÑÑи за запоÑÑаваÑе ÑкÑÑÑÑÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼ÑÐºÑ Ð·Ð°ÑедниÑÑ, Ñавне позиÑиÑе Ñ Ð´Ñжавном и ÑенÑÑалном банкаÑÑÑвÑ, конÑÑлÑанÑÑке и иÑÑÑаживаÑке акÑивноÑÑи Ñ Ð¿ÑиваÑном ÑекÑоÑÑ, позиÑиÑе Ñ Ð¼ÑлÑилаÑеÑалним оÑганизаÑиÑама као ÑÑо ÑÑ ÐÐÐ, СвÑеÑÑка банка и дÑÑги.

ÐаÑи диÑеÑенÑиÑали

 • ÐаÑÑавна Ñнага
  ÐиÑе од ÑÑидеÑÐµÑ Ð¿ÑоÑеÑоÑа Ñа докÑоÑаÑима из економиÑе на неким од наÑпÑеÑÑижниÑÐ¸Ñ ÑнивеÑзиÑеÑа Ñ ÑвеÑÑ (ХаÑваÑд, ÐÑовн, ÐÐУ, Ðондон СÑÑоол Ð¾Ñ ÐÑономиÑÑ, ÐкономÑка Ñкола ТоÑлоÑÑе, измеÑÑ Ð¾ÑÑалиÑ). Ðни ÑÑ Ñ Ð¿Ð¾ÑпÑноÑÑи одговоÑни за оÑигÑÑаваÑе академÑког и иÑÑÑаживаÑког квалиÑеÑа пÑогÑама по наÑвиÑим меÑÑнаÑодним ÑÑандаÑдима.
 • ÐÑÑÑага
  У ÑаÑадÑи Ñа двема виÑококвалиÑеÑним иÑÑÑаживаÑким гÑÑпама коÑе ÑÑ Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ñиле ЦолÑиенÑиаÑ, докÑоÑанди Ñе биÑи акÑивни део иÑÑÑаживаÑÐºÐ¸Ñ Ð°ÐºÑивноÑÑи (ÑеминаÑи, леÑÑе Ñколе Ñа меÑÑнаÑодним иÑÑÑаживаÑима, ÑадиониÑе Ñ Ð¾Ð´ÑеÑеним облаÑÑима економиÑе) Ñ Ð¾ÐºÐ²Ð¸ÑÑ ÐдеÑеÑа за економиÑÑ.
 • ÐнÑеÑдиÑÑиплинаÑна ÑаÑадÑа
  ÐединÑÑвени иÑÑÑаживаÑки екоÑиÑÑем коÑи Ñе негÑÑе кÑоз 40 додипломÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑогÑама и виÑе од 120 поÑÑдипломÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑогÑама (ÑкÑÑÑÑÑÑÑи 12 докÑоÑаÑа) Ñ 20 ÑакÑлÑеÑа. Pontificia Universidad Javeriana пÑомовиÑе и вÑеднÑÑе инÑеÑдиÑÑиплинаÑне ÑÑÑдиÑе и нÑди идеално окÑÑжеÑе за Ñегово оÑÑваÑеÑе.
 • ФизиÑка инÑÑаÑÑÑÑкÑÑÑа
  ÐÐ°Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑ, ÑенÑÑално ÑмÑеÑÑен Ñ ÐогоÑи, има ÑÑÐ°Ð»Ð½Ñ Ð¿Ð°Ð¶ÑÑ Ñ ÐпÑÑÐ¾Ñ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾ÑеÑи како би Ñе оÑигÑÑао ÑÑалан пÑиÑÑÑп Ñвом изÑзеÑном каÑÐ°Ð»Ð¾Ð³Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° подаÑака и ÑпÑемиÑÑа. СÑÑденÑи ÑакоÑе ÑживаÑÑ Ñ ÑÑлÑгама ÑпоÑÑÑког ÑÑенинг ÑенÑÑа ÐавеÑиано и динамиÑÐ½Ð¾Ñ ÑмеÑниÑÐºÐ¾Ñ Ð¸ кÑлÑÑÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑени наÑег УнивеÑзиÑеÑа.

ÐÑиÑаве

ÐÑоÑÐµÑ ÑпиÑа на УнивеÑзиÑÐµÑ Ñе заÑнива на ÑÑи гÑÑпе кÑиÑеÑиÑа: ÑÑав, вÑеÑÑине и / или знаÑе. Ðд коÑÐ¸Ñ Ñе Ñваки ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°Ñ Ð±Ð¸Ñи евалÑиÑан кÑоз акÑивноÑÑи ÑÑвÑÑене пÑогÑамом, као ÑÑо ÑÑ: инÑеÑвÑÑ, ÑпеÑиÑиÑни ÑеÑÑови, измеÑÑ Ð¾ÑÑалог (завиÑи од Ñваког пÑогÑама). ÐодноÑÐ¸Ð»Ð°Ñ Ð¿ÑиÑаве покÑеÑе пÑоÑÐµÑ ÑегиÑÑÑаÑиÑе Ñ Ð¿ÑогÑÐ°Ð¼Ñ Ð¿ÑÑем обÑаÑÑа за ÑегиÑÑÑаÑиÑÑ.

У ÑледеÑÐ¾Ñ Ñабели ÑеÑе видеÑи ÑпеÑиÑиÑÐ½Ñ Ð²ÑедноÑÑ Ð·Ð° ÑÐ²Ð°ÐºÑ Ð³ÑÑÐ¿Ñ ÐºÑиÑеÑиÑÑма и Ñене ÑпеÑиÑиÑне акÑивноÑÑи:

112509_Admision07.png

* У акÑивноÑÑима коÑе Ñе одноÑе на иÑÐ¿Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе одабÑаÑи Ñедан од ÑÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð¸ÑпиÑа.

Свака од гÑÑпа кÑиÑеÑиÑÑма ÐÑÑиÑÑде, Скилл анд Ðновледге Ñе имаÑи одÑеÑене акÑивноÑÑи коÑе Ñе биÑи евалÑиÑане и ове акÑивноÑÑи Ñе заÑзвÑÐ°Ñ Ð¸Ð¼Ð°Ñи ÑпеÑиÑиÑÐ½Ñ Ð²ÑиÑедноÑÑ. ÐапамÑиÑе да Ñе нека акÑивноÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ поновиÑи Ñ ÑазлиÑиÑим кÑиÑеÑиÑима, али Ñо не знаÑи да Ñе моÑаÑе поновиÑи за ÑÐ²Ð°ÐºÑ Ð¾Ð´ ÑиÑ. У кÑиÑеÑиÑÑÐ¼Ñ ÐнаÑе можеÑе наÑи неколико иÑпиÑа, од коÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑе изабÑаÑи за пÑоÑÐµÑ Ð¿ÑиÑема.

Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

Founded by the Society of Jesus in 1623, it is a Catholic university, recognized by the Colombian government, which aims to serve the human community, especially Colombia, seeking to establish a more ... Pročitajte više

Founded by the Society of Jesus in 1623, it is a Catholic university, recognized by the Colombian government, which aims to serve the human community, especially Colombia, seeking to establish a more civilized, more educated and juster society, inspired by Gospel values. Pročitajte manje
Bogota , Bogota + 1 Više Manje