Dr doktor Nanostsientse i Nanotetshnologi

Opšte

Opis programa

ÐаÑÑÐµÑ Ñ Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐºÑлаÑÐ½Ñ ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑа Ñе пеÑиод докÑоÑÑке пÑогÑама Ñ ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑÑ. У овом докÑоÑÑке ÑнивеÑзиÑеÑа Ñ ÐаленÑиÑи, ÐликанÑе, ÐаÑме Ð, Ðа ÐагÑна и ЦаÑÑилла Ðа ÐанÑÑа ÑÑеÑÑвÑÑÑ.

ÐÐ²Ð°Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑки пÑогÑам има ÑпоменÑÑи изÑзеÑноÑÑ (ÐÐÐ2011-0370) пÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ ÑÑÑане ÐенеÑалног ÑекÑеÑаÑиÑаÑа ÑнивеÑзиÑеÑа ÐиниÑÑаÑÑÑва пÑоÑвеÑе Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ñ Ñа РезолÑÑиÑом 6. окÑобÑа 2011. године.

У поÑледÑÐ¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¸ÐºÐ¾ година, поÑедини наÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи ÑÑпÑамолекÑлаÑÐ½Ñ ÑемиÑе, молекÑлаÑне биологиÑе, Ñизике повÑÑине и ниÑке ÑемпеÑаÑÑÑе ниÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑигле изÑзеÑан ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ñ Ð·ÐµÐ¼Ñи. Ð¡Ñ ÑоÑмиÑане иÑÑÑаживаÑке гÑÑпе ÑÑ Ð¾ÑÑваÑили одлиÑÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑенÑÑÐºÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑиÑÑ Ð½Ð° меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ñ ÑÑени. ÐоÑед Ñога, на пÑиÑодан наÑин, пÑÐµÐ´Ð¼ÐµÑ Ð¸ÑÑÑаге Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð´Ð¸ÑÑиплина Ñе пÑиближаваÑÑ Ð¿Ñема ономе ÑÑо Ñе зове ÐанонаÑке и наноÑеÑнологиÑа. Ðд ÑÑÑаÑеÑког знаÑаÑа за ÐРна овим пÑоÑÑоÑима даÑе Ð´Ð¾Ð±Ð°Ñ Ñ Ð¾Ð±Ð·Ð¸Ñ ÑиÑениÑÑ Ð´Ð° ÑÑ Ð¿ÑиоÑиÑеÑи Ñ Ñвим наÑионалним, евÑопÑким и меÑÑнаÑодним пÑогÑамима ÑÐ²Ð¸Ñ ÑазвиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñа. Ðве ÑизиÑке, ÑемиÑÑке облаÑÑи, биолози, лекаÑи и инжеÑеÑи заинÑеÑеÑовани да добиÑÑ, манипÑлиÑÑ, оÑганизÑÑÑ, ÑÑÑдиÑа и иÑкоÑиÑÑиÑи ÑвоÑÑÑава нанопÑаÑова обÑекаÑа. ÐоÑеÑе Ð´Ð°Ð½Ð°Ñ Ð¸Ñ Ð±ÑдÑÑноÑÑи иÑÑинÑки конкÑÑенÑна меÑÑнаÑодни Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ Ñ Ð½ÐµÐºÐ¸Ð¼ облаÑÑима ÐаноÑÑиенÑе, меÑÑÑим, заÑÑева ниво од Ñамо могÑÑи конкÑÑенÑиÑе Ñа ÑемаÑÑким ÑокÑÑом и Ñа пÑавилном обÑÐºÑ Ð¸ÑÑÑаживаÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°Ð´Ñова коÑи Ñе им омогÑÑиÑи да ÑÑÐµÐºÐ½Ñ Ð¼ÑлÑидиÑÑиплинаÑна знаÑа да овим облаÑÑима им Ñе поÑÑебно.

акÑивноÑÑи обÑке

 • ÐкÑивноÑÑи ÑÑанÑвеÑзала обÑке
 • ÐоÑаÑаÑе ÑпеÑиÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÑÑÑева ÑпеÑиÑализована обÑка (ÐаÑионална Ñкола за ÐолеÑÑÐ»Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиÑала (ÐÐÐÐ) и ÐÑÑопеан СÑÑоол Ñ ââмолекÑлаÑÐ½Ñ ÐаноÑÑиенÑе (ÐСÐолÐа)
 • ÐÑезенÑаÑиÑа Ñадова Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñим и меÑÑнаÑодним наÑÑним ÑкÑповима
 • СеминаÑе ÐÑÑÑаживаÑе
 • ÐÑипÑема и пÑезенÑаÑиÑа два ÑоÑÐ¼Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑеминаÑа
 • ÐÑÑаÑе Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑиÑама виÑоког обÑазоваÑа или иÑÑÑаживаÑÐºÐ¸Ñ ÑенÑаÑа

obrazloženje наÑлов

пÑеÑÑодно иÑкÑÑÑво Ñ Ð½Ð°ÑÑави докÑоÑÑке пÑогÑаме Ñа ÑлиÑним каÑакÑеÑиÑÑикама.

ÐеÑÑÑнивеÑзиÑеÑÑког докÑоÑÐ°Ñ Ð¸Ð· ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑÑ Ð¿Ñедложио поÑиÑе из ÐаÑионалне Ñколе за молекÑлаÑÐ½Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиÑала коÑи Ñе Ñ ÑазвоÑÑ Ð¾Ð´ 1992. године двогодиÑÑа оÑнови. Ðва Ñкола Ñе поÑлÑжио да Ñе аÑÑикÑлиÑÑ Ð¸ конÑолидÑÑе Ñ Ð¨Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñи Ñе наÑÑна заÑедниÑа Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи наноÑеÑнологиÑе и молекÑлаÑÐ½Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиÑала, Ñада Ñе намеÑнÑо као ÑпеÑиÑализована гÑÑпа ÑпанÑког Роиал СоÑиеÑи Ð¾Ñ Ð¦ÑемиÑÑÑи. ÐÑим Ñога, Ñкола Ñе одлÑÑно допÑинео ÑоÑмиÑаÑÑ Ð³ÐµÐ½ÐµÑаÑиÑа Ð¼Ð»Ð°Ð´Ð¸Ñ Ð½Ð°ÑÑника.

Ðд 2007. године пеÑиод обÑке овог докÑоÑа Ñе био ÑÑÑÑкÑÑÑиÑан око инÑеÑÑнивеÑзиÑеÑÑког маÑÑÑоÑа Ñ "ÐолекÑлаÑном наноÑÑ Ð¸ наноÑеÑнологиÑи", коÑи Ñе 2009. године добио позиÑÐ¸Ð²Ð½Ñ Ð²ÐµÑиÑикаÑиÑÑ (ÑезолÑÑиÑа 5. окÑобÑа 2009) и Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ñ ÑÑ ÑнивеÑзиÑеÑи ÐаленÑиÑа (УÐÐÐ, кооÑдинаÑоÑ), УнивеÑзиÑÐµÑ ÐлиÑанÑе (УÐ), УнивеÑзиÑÐµÑ Ð¦Ð°ÑÑилла-Ðа ÐанÑÑа (УЦÐÐ), Universidad de La Laguna ÐагÑни (УÐÐ), УнивеÑзиÑÐµÑ Ñ ÐаÑÑÐµÐ»Ð¾Ð½Ñ (УÐÐ), Universidad de La Laguna ÐаÑÑÐµÐ»Ð¾Ð½Ñ (УÐ), ÐÑÑономни ÑнивеÑзиÑÐµÑ Ñ ÐадÑÐ¸Ð´Ñ (УÐÐ) Ðаладолид (УÐÐ).

Ðао ÑÑо ÑÑ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑки пÑогÑам добила Ñ Ð¾ÐºÑобÑÑ 2011. године помен ка извÑÑноÑÑи од ÑÑÑане ÐиниÑÑаÑÑÑва пÑоÑвеÑе Ñа пондеÑиÑаним ÑкÑпним ÑкоÑом од 94/100 (РеÑеÑенÑе ÐÐÐ2011-00194). Ðн Ñе Ñекао Ð´Ñ ÑакоÑе добио нагÑÐ°Ð´Ñ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑеÑа Ñ Ð¿Ñвом Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ð²Ñ Ð¾Ð´ дана када Ñе ÑÑвоÑена пÑогÑам (ÑеÑеÑенÑна ÐЦÐ2008-00082).

ÐеÑиод коÑи Ñе пÑеÑÑодио докÑоÑÑке пÑогÑам обÑке Ñе ÑÑÑÑкÑÑÑиÑан око "ÐаÑÑÐµÑ Ñ ÐолеÑÑÐ»Ð°Ñ ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑе", ÑÑеÑено РÐ1393 / 2007 и позиÑивно веÑиÑикована од ÑÑÑане ÑкÑаÑеном поÑÑÑÐ¿ÐºÑ (РезолÑÑиÑа 29/06/2009). У ÑемÑ, поÑед ÑнивеÑзиÑеÑа Ð½Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑком пÑогÑамÑ, ÐÑÑономна УнивеÑзиÑÐµÑ Ñ ÐадÑÐ¸Ð´Ñ Ð¸ УнивеÑÑиÑи Ð¾Ñ Ðалладолид ÑÑеÑÑвÑÑÑ. Рекао Ñе маÑÑÑÐ¾Ñ Ð´Ð¾Ñао заÑзвÑÐ°Ñ ÑÑанÑÑоÑмиÑе Ñ "ÐаÑÑÐµÑ Ñ Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐºÑлаÑÐ½Ñ ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑе" ÑегÑлиÑан Ñе РÐ56 / 2005, Ñа повоÑном извеÑÑаÑÑ ÐаленÑиÑе ÐомиÑиÑе за пÑоÑÑÐµÐ½Ñ Ð°ÐºÑедиÑаÑиÑÑ Ð¸ пÑовеÑÑ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑеÑа (ЦÐÐÐЦ) од 23 ÑанÑаÑа 2006. године и одобÑен Ñе за ÑеализаÑиÑÑ Ð£Ñедбом 44/2006 од 31. маÑÑа, од ЦонÑелл де ла ÐенеÑалиÑÐ°Ñ ÐаленÑиана (ÐÐÐРбÑ. 5233 од 04/04/2006).

поÑÑажÑа пÑогÑам и инÑеÑеÑоваÑе за дÑÑÑÑво

У поÑледÑÐ¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¸ÐºÐ¾ година, поÑедини наÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи, ÑкÑÑÑÑÑÑÑи ÑÑпÑамолекÑлаÑÐ½Ñ ÑемиÑе, молекÑлаÑне биологиÑе, Ñизике повÑÑине и ниÑке ÑемпеÑаÑÑÑе ниÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑигле изÑзеÑан ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ Ñ Ð½Ð°ÑÐ¾Ñ Ð·ÐµÐ¼Ñи. Ð¡Ñ ÑоÑмиÑане иÑÑÑаживаÑке гÑÑпе ÑÑ Ð¾ÑÑваÑили одлиÑÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑÑенÑÑÐºÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑиÑÑ Ð½Ð° меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ñ ÑÑени. ÐоÑед Ñога, на пÑиÑодан наÑин, пÑÐµÐ´Ð¼ÐµÑ Ð¸ÑÑÑаге Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð´Ð¸ÑÑиплина Ñе пÑиближаваÑÑ Ð¿Ñема ономе ÑÑо Ñе зове ÐанонаÑке и наноÑеÑнологиÑа. Ðд ÑÑÑаÑеÑког знаÑаÑа за ÐРна овим пÑоÑÑоÑима даÑе Ð´Ð¾Ð±Ð°Ñ Ñ Ð¾Ð±Ð·Ð¸Ñ ÑиÑениÑÑ Ð´Ð° ÑÑ Ð¿ÑиоÑиÑеÑи Ñ Ñвим наÑионалним, евÑопÑким и меÑÑнаÑодним пÑогÑамима ÑÐ²Ð¸Ñ ÑазвиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñа. Ðве ÑизиÑке, ÑемиÑÑке облаÑÑи, биолози, лекаÑи и инжеÑеÑи заинÑеÑеÑовани да добиÑÑ, манипÑлиÑÑ, оÑганизÑÑÑ, ÑÑÑдиÑа и иÑкоÑиÑÑиÑи ÑвоÑÑÑава нанопÑаÑова обÑекаÑа. ÐоÑеÑе Ð´Ð°Ð½Ð°Ñ Ð¸Ñ Ð±ÑдÑÑноÑÑи иÑÑинÑки конкÑÑенÑна меÑÑнаÑодни Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ Ñ Ð½ÐµÐºÐ¸Ð¼ облаÑÑима ÐаноÑÑиенÑе, меÑÑÑим, заÑÑева ниво од Ñамо могÑÑи конкÑÑенÑиÑе Ñа ÑемаÑÑким ÑокÑÑом и Ñа пÑавилном обÑÐºÑ Ð¸ÑÑÑаживаÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°Ð´Ñова коÑи Ñе им омогÑÑиÑи да ÑÑÐµÐºÐ½Ñ Ð¼ÑлÑидиÑÑиплинаÑна знаÑа да овим облаÑÑима им Ñе поÑÑебно.

"ÐолекÑлаÑна" оÑиÑенÑаÑиÑа овог докÑоÑа Ñ ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑÑ Ñини ÑединÑÑвеном наÑионалном (и евÑопÑки). ÐÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑиÑÑÑп омогÑÑава да ÑазвиÑÑ Ð¾Ð½Ðµ аÑпекÑе ÐаноÑÑиенÑе налазе на ÑаÑкÑÑниÑи измеÑÑ Ñизике, ÑемиÑе и биомедиÑини, ÑÑо га Ñини заиÑÑа мÑлÑидиÑÑиплинаÑна. Тако Ñе докÑоÑÐ°Ñ Ñ ÐаноÑÑиенÑе и ÐаноÑеÑÑнологи:

 • ÐÑде обÑÐºÑ Ð¾ иÑÑÑаживаÑÑ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð°Ñа из ÑемиÑе, Ñизике, биологиÑе; ХемиÑÑка или ÐлекÑÑонÑки ÑакÑлÑеÑ; ÐаÑка и ÑеÑнологиÑа маÑеÑиÑала; ÐедиÑине, и омогÑÑава побоÑÑаÑе и квалиÑикаÑиÑе за пÑоÑеÑионалне, академÑке и иÑÑÑаживаÑке ÑазвоÑ.
 • Ðна ÑÑпоÑÑавÑа паÑÑнеÑÑÑва Ñа инÑÑиÑÑÑиÑама и ÑигÑ-ÑеÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñа.
 • ÐÑомовиÑе ÑаÑадÑа измеÑÑ ÑазлиÑиÑÐ¸Ñ ÑнивеÑзиÑеÑа да ÑазвиÑÑ Ð¿ÑоÑил иÑÑÑаживаÑа Ñ ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑа ÐолеÑÑлаÑкÑе биÑи ÑÑжен Ñ Ð¿ÑоÑеÑионалном ÑекÑоÑима ÐÐ Ñам Ñамо пÑизнаÑа Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи наÑÑног и ÑеÑнолоÑког иÑÑÑаживаÑа.

ШÑо Ñе ÑиÑе ÑезÑлÑаÑа ÑÑеника коÑи добиÑÑ Ð¾Ð²Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑаÑ, напомиÑемо да Ñе наÑе иÑкÑÑÑво Ñе да Ñе знаÑаÑан део, поÑавили ÑÑ Ñе као иÑÑÑаживаÑи на ÑнивеÑзиÑеÑима и дÑÑгим пÑоÑеÑионалаÑа (и ÑпанÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ ÑÑÑаниÑ). ТÑенÑÑно пеÑзаж Ñе меÑа и Ñве виÑе и виÑе ÑÑÑденаÑа из ове Ð´Ñ ÐºÐ¾Ñи пÑонаÑÑ Ð¿Ð¾Ñао Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑама и ÑеÑнолоÑÐºÐ¸Ñ ÑенÑаÑа (као ÑÑо Ñе извÑÑаваÑе заÑнована на коÑиÑÑеÑÑ Ð½Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ð°ÑеÑиÑала, пÑемаза и боÑа за меÑалÑÑгиÑÑ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑÑ, ÑÑеÑаÑа компаниÑе Ñ ÑеÑенÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð½Ð¾Ñеви и дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð°Ñома наноÑÑÑÑÑÑÑÑÐµÑ Ð·Ð° ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиÑала за пÑимене Ñ Ð½Ð°Ð½Ð¾ÑеÑнологиÑе, коÑи Ñе одноÑе на повÑÑÐ¸Ð½Ñ Ð¿Ñемаза на оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð½Ð¸Ð²Ð¾Ð° ÑемикалиÑа иÑÑÑаживаÑким наноÑеÑÑнологиÑал микÑоелекÑÑонÑке ÑенÑÑи иÑд) ÑÑлÑге ÑемиÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¸ ÑаÑмаÑеÑÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¸Ð½Ð´ÑÑÑÑиÑи везане за ÑинÑÐµÐ·Ñ Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐºÑла, ÑензоÑа и биоÑензоÑима и новим напÑедним маÑеÑиÑалима, лабоÑаÑоÑиÑе Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиÑала, ÑенÑÑи биомедиÑинÑке апликаÑиÑе, пÑеÑада ÑÑане, живоÑÐ½Ñ ÑÑÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ Ð¸ енеÑгиÑÑ, иÑд

У овом Ð´Ñ ÑÑеÑÑвÑÑе гÑÑпама ÑеномиÑане одеÑеÑа неоÑганÑке ÑемиÑе, оÑганÑке ÑемиÑе, ÑизиÑке ÑемиÑе и пÑимеÑÐµÐ½Ñ ÑÐ¸Ð·Ð¸ÐºÑ Ñа УнивеÑзиÑеÑа Ñ ÐаленÑиÑи (Ñвег), ÐликанÑе (УÐ), ÐаÑме Ð (УÑи), Ðа-ÐагÑна (ÐÐ) и ЦаÑÑилла la ÐанÑÑа (ЦÐÐ), коÑи даÑе мÑлÑидиÑÑиплинаÑни и кÑиÑиÑки велиÑине поÑÑебне за конÑÑиÑÑиÑаÑе наÑионалног ÑеÑеÑенÑе Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ð¼ ÑÑÑаÑеÑком подÑÑÑÑÑ. Углавном, ове гÑÑпе ÑÑ Ð¸Ð½ÑегÑиÑани Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑима и иÑÑÑаживаÑким ÑÑÑÑкÑÑÑама ÑнивеÑзиÑеÑа. Тако, Ñ Ñвег ове гÑÑпе ÑазвиÑаÑÑ ÑвоÑе иÑÑÑаживаÑе на ÐнÑÑиÑÑÑÑ Ð·Ð° молекÑлаÑÐ½Ñ Ð½Ð°ÑÐºÑ (ÐЦÐол), док Ñе УЦÐÐ ÑÑади на ÐнÑÑиÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð½Ð¾ÑеÑнологиÑе, наноÑеÑнологиÑе и молекÑлаÑне маÑеÑиÑале (ÐÐÐÐол).

Ðлавне линиÑе иÑÑÑаживаÑа Ñ Ð²ÐµÐ·Ð¸ Ñа докÑоÑÑком пÑогÑÐ°Ð¼Ñ ÑÑ:

 • СÑпÑамолеÑÑÐ»Ð°Ñ ÑÑемиÑÑÑи, молекÑлаÑна пÑепознаваÑе и ÑелÑ-аÑÑембли молекÑлаÑни ÐаноÑÑиенÑе.
 • ÐÑиÑÑални ÐнжеÑеÑÑÑво маÑеÑиÑала и молекÑлаÑна дизаÑн.
 • молекÑлаÑна елекÑÑонике.
 • ÐолеÑÑÐ»Ð°Ñ Ð½Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ð°Ð³Ð½ÐµÑиÑм.
 • ÐолеÑÑÐ»Ð°Ñ ÐаноÑÑиенÑе апликаÑиÑе.

У одеÑÐºÑ 6.1 на иÑÑÑаживаÑким и опÑеме линиÑа ове линиÑе ÑÑ Ð¾Ð¿Ð¸Ñани Ñ Ð²Ð¸Ñе деÑаÑа. Ðао ÑÑо видимо, линиÑе покÑиваÑÑ ÑазлиÑиÑе аÑпекÑе молекÑлаÑÐ½Ñ ÐаноÑÑиенÑе: од ÑемиÑÑке пÑоÑекÑоваÑе и ÑинÑÐµÐ·Ñ ÑÑнкÑионалне молекÑле и маÑеÑиÑала на бази ÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐºÑла, на пÑоизводÑÑ Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐºÑлаÑÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð½Ð¾ÑÑÑÑкÑÑÑ, ÑÑÑдиÑа и ÑеоÑиÑÑко моделиÑаÑе ÑиÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð¾Ñобина на наноÑÑале и ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ ÐµÐ»ÐµÐºÑÑонÑке, ÑемиÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ биолоÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñимене иÑÑиÑ.

ÐвалиÑÐµÑ Ð¸ÑÑÑаживаÑа ÑÑеÑÑвÑÑе Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑке ÑнивеÑзиÑеÑа огледа Ñ ÑезÑлÑаÑима коÑе ÑÑ ÑазлиÑиÑе иÑÑÑаживаÑке гÑÑпе ÑкÑÑÑене добиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¿Ð¾ÑледÑе ÑÑи године: виÑе од 1000 пÑбликаÑиÑа Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодним ÑаÑопиÑима, 15 паÑенаÑа, виÑе од 100 иÑÑÑаживаÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑекаÑа ÐÐÐÐЦРÑинанÑиÑа аÑÑономне заÑедниÑе и ÐвÑопÑке ÑниÑе, измеÑÑ Ð¾ÑÑалог, виÑе од 15 иÑÑÑаживаÑа ÑговоÑе Ñа пÑиваÑним компаниÑама и Ñавним инÑÑиÑÑÑиÑама (ÐимбеÑли-ЦлаÑк, ÐеÑÑопÑаÑма, ÐÑÑам, ÐÑилипÑ, иÑд) и пÑеко 100 докÑоÑÑÐºÐ¸Ñ Ð´Ð¸ÑеÑÑаÑиÑа ÐÐÐÐÐÐ .

ÐовоÑна ÑÑажÑа ÑÑеник Ñе гаÑанÑовано:

 1. ÐкÑелленÑе од ÑÑеÑниÑа иÑÑÑаживаÑа гÑÑпе, коÑе имаÑÑ ÑÐ°ÐºÑ ÑÑадиÑиÑÑ Ñ Ð¾Ð±ÑÑи докÑоÑÑким ÑÑÑдиÑама, и
 2. ÑадаÑÑи знаÑÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи наноÑеÑнологиÑе поÑÑао Ñе ÑÑÑаÑеÑко подÑÑÑÑе иÑÑÑаживаÑа на глобалном, евÑопÑком и наÑионалном нивоÑ, како Ñа ÑÑановиÑÑа иÑÑÑаживаÑа и ÑеÑнолоÑÐºÐ¸Ñ Ð°Ð¿Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑиÑа.

У поÑледÑе ÑÑи године, бÑÐ¾Ñ ÑпиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÑденаÑа Ñе поÑаÑÑао: 32 Ñ ÑколÑÐºÐ¾Ñ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸ 2009/2010, 35 Ñ 2010/2011 и 43 Ñ 2011/2012.

ÐÐ´Ð½Ð¾Ñ Ð¿Ñедлога Ñа ÑÑаÑÑÑом ÐÐ Ñам Ñ ÐаноÑÑиенÑе и наноÑеÑнологиÑÑ

ÐÑÑÑаживаÑи коÑи Ñе баве овом докÑоÑа Ñе налази Ñ Ð¿Ñвом Ð¿Ð»Ð°Ð½Ñ Ð½Ð°Ð½Ð¾ÑеÑнологиÑе молекÑлаÑÐ½Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾ на наÑионалном Ñако и на меÑÑнаÑодном нивоÑ. Тако, на наÑионалном нивоÑ, ÑеÑиÑи од Ð¿ÐµÑ ÑÑеÑниÑа ÑнивеÑзиÑеÑа Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð´Ñ ÑкÑÑÑени Ñ ÑÑи иÑÑÑаживаÑке пÑоÑекÑе извÑÑноÑÑи "ЦонÑолидеÑ-Ðнгенио 2010" пÑогÑам: Ðне ÐпÑÑе на молекÑлаÑÐ½Ñ ÐаноÑÑиенÑе (ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÑоÑекаÑ, ÑиÑи Ñе кооÑдинаÑÐ¾Ñ ÑÑакло (Ð. ЦоÑонадо) и коÑи обÑÑваÑа ÑÑеÑÑе ÐУ), а дÑÑги на пÑиÑавама молекÑлаÑÐ½Ð¸Ñ ÐаноÑÑиенÑе Ñ ÐµÐ½ÐµÑгеÑÑком ÑекÑоÑÑ (Ð¥ÐÐРпÑоÑекаÑ, кооÑдиниÑан од ÑÑÑане УÑи (Ð. ÐиÑкÑеÑÑ) и има ÑÑеÑÑе УЦÐÐ), а ÑÑеÑа он биомедиÑинÑке пÑименама ÑÑпÑамолекÑлаÑÐ½Ñ ÑемиÑе (кооÑдиниÑа Ñвег (Ð. ÐаÑÑиа ШпаниÑа)).

ÐÑим Ñога, ÑланÑÑво Ñа УнивеÑзиÑеÑа Ñ ÐаленÑиÑи, кооÑдинаÑÐ¾Ñ Ð·Ð° изÑÐ°Ð´Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑке пÑогÑама, евÑопÑке мÑеже извÑÑноÑÑи Ñ Ð¼Ð°ÑеÑиÑале и молекÑлаÑÐ½Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð½ÐµÑизма ( "ÐолеÑÑÐ»Ð°Ñ Ð¿ÑиÑÑÑпа на ÐаномагнеÑÑ Ð¸ мÑлÑиÑÑнкÑионални маÑеÑиÑали" ÐÐÐÐÐÐÐТ) и ÑакоÑе има наÑÑÐ½Ñ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÐнÑÑиÑÑÑа ÐвÑопÑка ÐолекÑлаÑна ÐагнеÑизам (Ð. ÐоÑонадо), Ñини Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐаÑионални докÑоÑÑке може да поÑлÑжи као клиÑа меÑÑнаÑодног докÑоÑаÑ. У ÑÑваÑи, Ñедан од пÑиоÑиÑеÑа овог ÐвÑопÑког иÑÑÑаживаÑког инÑÑиÑÑÑа Ñе ÑÑпоÑÑавÑаÑе меÑÑнаÑодног докÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐºÑлаÑне ÐаноÑÑиенÑе, коÑа Ñе Ñ ÑÑаÑÑ Ð´Ð° пÑивÑÑе коÑе ниÑÑ ÑланиÑе ÐУ ÑÑÑденÑе кÑоз пÑогÑам ÐÑаÑмÑÑ ÐÑндÑÑ.

ÐнÑегÑаÑиÑа докÑоÑÑке ÑÑÑдиÑе Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑким Ñколи

Ðао ÑÑо Ñе ÑпÑаво наведено, Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам Ñежи да поÑÑане Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð»Ð¸ÐºÐ¾ година клиÑÑ ÐеÑÑнаÑодном докÑоÑÐ°Ñ Ð¸Ð· молекÑлаÑне ÐаноÑÑиенÑе. У ÑÑедÑоÑоÑном пеÑиодÑ, Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑогÑам има за ÑÐ¸Ñ Ð´Ð° бÑде ÑезгÑо ÐнÑеÑнаÑионалне Ñколе Ñе аÑÑикÑлиÑе Ñ ÐолеÑÑÐ»Ð°Ñ ÐаноÑÑиенÑе коÑа окÑпÑа ÑазлиÑиÑе евÑопÑке докÑоÑаÑе коÑе ÑÑенÑÑно поÑÑоÑе Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи, ÑÑваÑаÑÑÑи меÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ñ Ð½Ð°ÑÑÐ½Ñ Ð·Ð°ÑедниÑÑ Ð´Ð° Ñе ÑоÑмиÑа и ÑаÑаÑÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ðµ генеÑаÑиÑе nauÄnici иÑÑÑажÑÑÑ Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑÑÑаÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð¸ÑаÑа из молекÑлаÑне пеÑÑпекÑиве.

У кÑаÑком ÑÐ¾ÐºÑ ÑÑеба напоменÑÑи да Ñе Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð´Ð¾ÐºÑоÑÑки пÑогÑам Ñе део иÑÑÑаживаÑа нÑде ЦампÑÑ Ð¾Ñ ÐкÑелленÑе ÐÐЦ / кампÑÑ. Ðва иниÑиÑаÑива Ñе запоÑела пÑоÑÐµÑ ÑÑваÑаÑа заÑедниÑÐºÐ¸Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÑÐºÐ¾Ð»Ñ ÐºÐ¾Ñа Ñе кооÑдиниÑаÑи и ÑпÑавÑаÑи обÑка понÑда маÑÑÐµÑ Ð¸ докÑоÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодне извÑÑноÑÑи: маÑÑÐµÑ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ðµ коÑе ÑÑ Ð¿ÑизнаÑе ÐÑаÑмÑÑ ÐÑндÑÑ, ÐнÑеÑÑоллегиаÑе и меÑÑнаÑодне и докÑоÑÑке пÑогÑаме Ñа квалиÑеÑом ÑпоменÑÑи и коÑи ÑÑ Ð±Ð»Ð¸Ñко повезани Ñа облаÑÑима екÑпеÑÑизе ÐÐЦ / ЦампÑÑ, одноÑно Ñа здÑавÑа, инÑоÑмаÑионог / комÑникаÑиÑа и одÑживоÑÑи. СÑепени нÑде Ñ ÑÐºÐ¾Ð»Ñ ÐºÐ°ÑакÑеÑиÑе иÑÑÑÐ°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑеÑионализаÑиÑи оÑиÑенÑаÑиÑе; понÑда обÑка има за ÑÐ¸Ñ Ð´Ð° ÑазвиÑе ÑÐ½Ð°Ð¶Ð½Ñ Ð¼ÐµÑÑÑобни обÑазоваÑа, иÑÑÑаживаÑа и иноваÑиÑа, допÑиноÑи ÑÑпоÑÑавÑаÑÑ Ð²Ñлина кÑÑга измеÑÑ Ð¾Ð²Ð° ÑÑи елеменÑа, након пÑинÑипе ÑÑвÑÑене Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑа; наÑÑава-ÑÑеÑе Ñе биÑи подÑжан од ÑÑÑане одговаÑаÑÑÑÐ¸Ñ ÑеÑÑÑÑа и ÑеÑнолоÑке опÑеме и ÑÑлÑга ÑеÑÑÑÑни ÑенÑÑи за ÑÑеÑе и иÑÑÑаживаÑе ÐÐЦ / ЦампÑÑ; ÐÑим Ñога, и Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ñ Ñа ÑвоÑим меÑÑнаÑодним каÑакÑеÑом, Ñ Ð¾ÐºÐ²Ð¸ÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ðµ Ñе биÑи поÑебно важно ÑаопÑÑеÑе на енглеÑком ÑÐµÐ·Ð¸ÐºÑ Ð¸ ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ñ Ð²Ð¸ÑеÑезиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ инÑеÑкÑлÑÑÑалне компеÑенÑиÑе.

СÑÑденÑи Ñа пÑним Ñадним вÑеменом и ÑкÑаÑеним Ñадним вÑеменом

ÐеÑÑ ÑнивеÑзиÑеÑима ÑпоÑазÑма издвоÑено Ñе 5% од мÑеÑÑа за ванÑедне ÑÑÑденÑе на неком од ÑнивеÑзиÑеÑа. Ðко нема ÑÑеника Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ñ ÐºÐ°ÑегоÑиÑи Ñе Ñе коÑиÑÑиÑи као пÑним Ñадним вÑеменом меÑÑа.

компеÑенÑиÑе

оÑновни

 • ЦÐ11 - ÑиÑÑемаÑÑко ÑазÑмеваÑе поÑа пÑоÑÑаваÑа и овладаваÑе веÑÑинама и меÑодама иÑÑÑаживаÑа коÑи Ñе одноÑе на облаÑÑ.
 • ЦÐ12 - СпоÑобноÑÑ Ð´Ð° заÑÑÑдне, дизаÑн или кÑеиÑа, имплеменÑиÑа и ÑÑвоÑиÑи знаÑан пÑоÑÐµÑ Ð¸ÑÑÑаживаÑа и ÑÑваÑаÑа.
 • ЦÐ13 - СпоÑобноÑÑ Ð´Ð° допÑинеÑе ÑиÑеÑÑ Ð³ÑаниÑа знаÑа кÑоз оÑигиналном иÑÑÑаживаÑÑ.
 • ЦÐ14 - СпоÑобноÑÑ Ð·Ð° обавÑаÑе кÑиÑиÑÐºÑ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð¸ пÑоÑÐµÐ½Ñ Ð¸ ÑинÑÐµÐ·Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð¸ ÑÐ»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð´ÐµÑа.
 • ЦÐ15 - СпоÑобноÑÑ Ð´Ð° комÑниÑиÑаÑÑ Ñа академÑке и наÑÑне заÑедниÑе и дÑÑÑÑва Ñ Ñелини о ÑиÑовим ÑÑÑÑÑним облаÑÑима на наÑин и Ñезика коÑи Ñе ÑобиÑаÑено коÑиÑÑе Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодном наÑÑном заÑедниÑом.
 • ЦÐ16 - СпоÑобноÑÑ Ð´Ð° пÑомовиÑÑ, Ñ Ð¾ÐºÐ²Ð¸ÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñког и пÑоÑеÑионалног конÑекÑÑа, наÑÑног, ÑеÑнолоÑког, ÑоÑиÑалног, ÑмеÑниÑке и кÑлÑÑÑне напÑеÑка Ñ Ð´ÑÑÑÑÐ²Ñ Ð·Ð°Ñнованом на знаÑÑ.

ÐеÑÑине и лиÑне веÑÑине

 • ЦÐ01 - ÐÑеÑаÑе наÑе конÑекÑÑе Ñ ÐºÐ¾Ñима поÑÑоÑи мало ÑпеÑиÑиÑне инÑоÑмаÑиÑе.
 • ЦÐ02 - Финд кÑÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸ÑаÑа коÑе Ñе моÑа одговоÑиÑи да ÑеÑи Ñложен пÑоблем.
 • ЦÐ03 - Ðа дизаÑн, кÑеиÑаÑе, ÑазвиÑаÑе и покÑеÑаÑе нове и иноваÑивне пÑоÑекÑе Ñ ÑвоÑÐ¾Ñ ÑÑÑÑÑи.
 • ЦÐ04 - Рад Ñ Ð¾Ð¿Ñеми и ÑамоÑÑално Ñ Ð¼ÐµÑÑнаÑодном или мÑлÑидиÑÑиплинаÑни конÑекÑÑÑ.
 • ЦÐ05 - инÑегÑиÑе знаÑа, ÑÑковаÑе комплекÑноÑÑ, и ÑоÑмÑлиÑаÑи ÑÑдове Ñа огÑаниÑеним инÑоÑмаÑиÑама.
 • ЦÐ06 - ÐÑиÑика и одбÑана инÑелекÑÑÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑеÑеÑа.

kriterijumi за пÑиÑем

Тело коÑе Ñе ÑпÑовеÑÑи пÑоÑÐµÑ Ð¿ÑиÑема ÑÑÑденаÑа биÑе ЦÐÐ.

ÐÑпекÑи и заÑлÑге за вÑедноÑÑи ÑÑ:

а) ознаке добиÑени кандидаÑа и магиÑÑÑиÑао ÑÑе поÑÑигли (60%)

б) РезÑлÑаÑи из магиÑÑаÑÑке Ñезе (пÑбликаÑиÑа и конÑеÑенÑиÑе Ñадова) (25%)

Ñ) познаваÑе енглеÑког Ñезика (10%)

д) ÐÑÑали заÑлÑге ЦРкандидаÑа коÑи Ñе одноÑе на иÑÑÑаживаÑа обÑке (5%)

ÐокÑоÑÑка пÑогÑама, а Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ñ Ñа поÑÑоÑеÑим пÑопиÑима ÑнивеÑзиÑеÑа ÑÑеÑника ÑазмаÑÑа ÑÑÑдиÑе ÐокÑоÑÑке Ñа ÑкÑаÑеним Ñадним вÑеменом. ÐÑиÑеÑиÑÑми и пÑоÑедÑÑа пÑиÑема за ÑÑÑденÑе коÑи изабеÑÑ Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐºÑÑÑ ÑÑÑдиÑе Ñе биÑи иÑÑа као и Ñедовне ÑÑÑденÑе. СÑÑденÑи Ð¼Ð¾Ð³Ñ Ð¿ÑебаÑиÑи паÑÑиÑални Ñежим Ñа пÑним Ñадним вÑеменом или обÑнÑÑо, на заÑÑÑев и одобÑеÑе од ÑÑÑане ÐомиÑеÑа за ÐокÑоÑÑке академÑке.

УÑенике Ñа поÑебним поÑÑебама:

ШÑо Ñе ÑиÑе ÑиÑÑема и пÑоÑедÑÑа пÑиÑема пÑилагоÑене ÑÑениÑима Ñа поÑебним обÑазовним поÑÑебама, ÑнивеÑзиÑеÑи коÑи ÑÑеÑÑвÑÑÑ Ð¸Ð¼Ð°ÑÑ ÑединиÑе за инÑегÑаÑиÑÑ Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑÑеника. Ðа пÑимеÑ, УнивеÑÑиÑи Ð¾Ñ ÐаленÑиа има Ð£Ð½Ð¸Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ñ Ñа ÐнÑегÑаÑио на дÑÑи ÐÐÐ ÐиÑÑапаÑиÑÐ°Ñ (УÐÐ), коÑи обезбеÑÑÑе поÑÑоваÑе пÑинÑипа ÑÐµÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑноÑÑи и недиÑкÑиминаÑиÑе и подÑжава гÑÑÐ¿Ñ ÑÑеника Ñа поÑебним обÑазовним поÑÑебама изведене из онемогÑÑаваÑе ÑÑаÑа. Ðе "ÐовеÑа ÑÑлÑге" ове ÑединиÑе (ÑÑÑп://Ñпд.Ñв.еÑ/индек.пÑп/ÑаÑÑаÑеÑвиÑио.ÑÑмл) извеÑÑава квалиÑеÑа обавезе и пÑава и обавезе коÑиÑника.

Poslednji put ažurirano Decembar 2019

O školi

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad ... Pročitajte više

La Universidad de La Laguna ha ejercido una importante función de liderazgo educativo, científico y cultural en Canarias durante sus dos siglos de historia, impulsando el progreso de nuestra comunidad y contribuyendo decisivamente a su modernización. Pročitajte manje
Santa Tsruz de Tenerife